ACM Czech, s. r. o.

ACM Czech, s. r. o. | Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Navigace:   » Úvodní stránka  » Certifikace  

Auditoři

Pro zajištění certifikace všech akreditovaných systémů managementu (SM) využíváme dlouhodobé spolupráce s externími auditory. Jedná se o odborně zdatné profesionály, kteří mají zkušenosti jak s procesem auditování tak s obory ekonomických činností, které auditují.

 

Naši auditoři se pravidelně vzdělávají a trénují ve všech sférách potřebných znalostí a dovedností. Disponují platnými osvědčeními potvrzujícími jejich vynikající kvalifikaci. Proto také byli již na začátku roku 2016 připraveni na auditování dle nových verzí norem 9001:2015 a 14001:2015 (resp. 2016 u českých verzí).

 

V rámci komplexních služeb jsou také schopni i ochotni předávat během pravidelných školení své znalosti zástupcům managementu našich klientů.

 

Vzhledem k tomu, že neustále usilujeme o kvalitativní rozvoj našich služeb a v souvislosti s rozšířením portfolia , díky kterému ACM získala u UKAS nové akreditace pro normy

22000:2005 bezpečnost potravin

27001:2013 bezpečnost informací

50001:2011 energie

průběžně hledáme nové auditory pro navázání dlouhodobé spolupráce.

 

Více v sekci Kariéra

Proces

1) Certifikační audit

Fyzická prověrka praktické realizace systému managementu na místě a zdokumentování míryTextové pole: POVINNÉ shody systémů s požadavky uplatňovaných norem a předložené dokumentace. Během certifikačního auditu jsou kontrolovány všechny pobočky, které jsou pokryty systémy řízení. Společnost je povinna umožnit auditorovi přístup do prověřovaných pracovišť a k požadovaným záznamům během běžných pracovních hodin. Společnost musí zajistit účast zodpovědného představitele systémů managementu nebo jeho zástupce po celou dobu trvání auditu. Plán a termín certifikačního auditu bude sestaven a domluven s vedoucím auditorem, který Vás bude kontaktovat.

Zpráva z auditu (Summary Report) bude signována ve svých dvou vyhotoveních vedoucím auditorem i představitelem managementu společnosti, kteří svými podpisy stvrzují závěry a doporučení uvedená ve zprávě.

2) Vystavení certifikátu na přesně definované procesy s platností 3 let

Textové pole: POVINNÉDokumenty vztahující se k nezávislému posouzení Vašich systémů jsou předány Certifikační radě ACM Ltd., která pravidelně zasedá v hlavní kanceláři ACM Ltd. v Bromsgrove, UK. Na základě kladného vyjádření hlavní kanceláře ACM Ltd. k výsledku certifikačního auditu Vaší společnosti bude vystaven certifikát (Certificate of Registration) v anglickém a českém jazyce. Součástí registrace je i užívání loga certifikačního orgánu ACM Ltd. ACM Logo může Vaše společnost použít pro své marketingové potřeby, propagační materiály, webové stránky atd. (ACM Logo a Pravidla pro užívání ACM Loga Vám budou předány spolu s certifikátem, tato pravidla jsou závazná a vymahatelná).

Certifikát je po celou dobu 3 let majetkem certifikační společnosti ACM Ltd.

3) Registrace Vaší společnosti

ACM Ltd. vydá certifikáty prokazující registraci Vaší společnosti jako společnosti s certifikovanými procesy uvedenými na certifikátech dle mezinárodních norem. Registrace je při dodržení dohledového režimu platná po dobu 3 let.

4) Dohled nad systémem certikované společnosti formou pravidelných následných auditů po dobu platnosti certifikátu

Dohled nad systémem probíhá formou pravidelných následných auditů. Tyto audity probíhají běžně jednou ročně, pokud si klient nepřeje více kontrolních návštěv během roku. Dohledový audit je veden v omezenějším rozsahu a vročním intervalu kontroluje vždy předepsanou část systémů. Na závěr auditu je opět vypracována hodnotící zpráva (Summary Report). V případě zjištění neshod bude ve zprávě uveden termín vypracování a odevzdání plánu nápravných opatření, který pak klient řádně dokládá.

5) Provedení recertifikace

Po uplynutí platnosti certifikátu (3 roky) je provedeno opakované posouzení v rozsahu certifikačního auditu. Postup je obdobný jako při prvotní certifikaci.

Výhody

Proč uvažovat nad certifikací dle jednotlivých systémů managementu?

Certifikovaná organizace svým zákazníkům poskytuje záruky, že její systém řízení je schopen dodávat produkty, které v plné míře splňují jejich požadavky. Certifikace je nadále dobrovolným krokem.

Zavedení alespoň systému managementu kvality je však jednou z podmínek dlouhodobé podnikatelské úspěšnosti. Vedení organizace přijímá závazek, že bude plně respektovat požadavky normy a určuje úroveň kvality výrobků či služeb, zároveň také vykonává všechny potřebné kroky k jejímu zajištění. Mezinárodní standard ISO 9001:2015 zaručuje, že organizace je schopna dostát požadavkům zákazníka a plní požadavky a právní normy, nezbytné pro fungování organizace v EU.

 

Mezi hlavní výhody patří:

  • Zvýšení důvěryhodnosti
  • Možnost vstoupit na nové trhy či do nových tržních segmentů
  • Zvýšení kvality produkce/služeb
  • Snížení nákladů na opravy, reklamace a řešení krizových situací, jimž lze předejít
  • Uspořádání dosud využívaných postupů a nástrojů řízení, jejich aktualizace dle měnících se potřeb
  • Automatizace činností
  • Přehled o legislativních požadavcích na činnost, hlídání termínů

 

Dále viz jednotlivé normy v sekci Systémy