ACM Czech, s. r. o.

ACM Czech, s. r. o. | Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Navigace:   » Úvodní stránka  » Certifikace  

Proces

1) Certifikační audit

Fyzická prověrka praktické realizace systému managementu na místě a zdokumentování míryTextové pole: POVINNÉ shody systémů s požadavky uplatňovaných norem a předložené dokumentace. Během certifikačního auditu jsou kontrolovány všechny pobočky, které jsou pokryty systémy řízení. Společnost je povinna umožnit auditorovi přístup do prověřovaných pracovišť a k požadovaným záznamům během běžných pracovních hodin. Společnost musí zajistit účast zodpovědného představitele systémů managementu nebo jeho zástupce po celou dobu trvání auditu. Plán a termín certifikačního auditu bude sestaven a domluven s vedoucím auditorem, který Vás bude kontaktovat.

Zpráva z auditu (Summary Report) bude signována ve svých dvou vyhotoveních vedoucím auditorem i představitelem managementu společnosti, kteří svými podpisy stvrzují závěry a doporučení uvedená ve zprávě.

2) Vystavení certifikátu na přesně definované procesy s platností 3 let

Textové pole: POVINNÉDokumenty vztahující se k nezávislému posouzení Vašich systémů jsou předány Certifikační radě ACM Ltd., která pravidelně zasedá v hlavní kanceláři ACM Ltd. v Bromsgrove, UK. Na základě kladného vyjádření hlavní kanceláře ACM Ltd. k výsledku certifikačního auditu Vaší společnosti bude vystaven certifikát (Certificate of Registration) v anglickém a českém jazyce. Součástí registrace je i užívání loga certifikačního orgánu ACM Ltd. ACM Logo může Vaše společnost použít pro své marketingové potřeby, propagační materiály, webové stránky atd. (ACM Logo a Pravidla pro užívání ACM Loga Vám budou předány spolu s certifikátem, tato pravidla jsou závazná a vymahatelná).

Certifikát je po celou dobu 3 let majetkem certifikační společnosti ACM Ltd.

3) Registrace Vaší společnosti

ACM Ltd. vydá certifikáty prokazující registraci Vaší společnosti jako společnosti s certifikovanými procesy uvedenými na certifikátech dle mezinárodních norem. Registrace je při dodržení dohledového režimu platná po dobu 3 let.

4) Dohled nad systémem certikované společnosti formou pravidelných následných auditů po dobu platnosti certifikátu

Dohled nad systémem probíhá formou pravidelných následných auditů. Tyto audity probíhají běžně jednou ročně, pokud si klient nepřeje více kontrolních návštěv během roku. Dohledový audit je veden v omezenějším rozsahu a vročním intervalu kontroluje vždy předepsanou část systémů. Na závěr auditu je opět vypracována hodnotící zpráva (Summary Report). V případě zjištění neshod bude ve zprávě uveden termín vypracování a odevzdání plánu nápravných opatření, který pak klient řádně dokládá.

5) Provedení recertifikace

Po uplynutí platnosti certifikátu (3 roky) je provedeno opakované posouzení v rozsahu certifikačního auditu. Postup je obdobný jako při prvotní certifikaci.