ACM Czech, s. r. o.

ACM Czech, s. r. o. | Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Navigace:   » Úvodní stránka  » Systémy  

OHSAS 18001: 2007

Systém managementu BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) OHSAS 18001:2007 je systém managementu BOZP vytvořený s cílem pomoci organizacím zvládnout zdravotní a bezpečnostní rizika a usnadnit soulad s právními předpisy.

Na poli legislativy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se střetává celá řada zájmů různých odvětví průmyslu a obchodu na všech úrovních. S nástupem 'kultury uplatňování požadavků' a firemní odpovědnosti je třeba zajistit, aby všechny použitelné prostředky byl v souladu.

Ve Spojeném království, stejně jako u dalších poučených národů, stále více a více organizací využívá OHSAS 18001:2007 k řízení své firemní zdravotní a bezpečnostní odpovědnosti.

Tento norma vychází z PDCA (Plánuj - Dělej - Kontroluj - Prováděj) cyklu neustálého zlepšování, společného mnoha britským, evropským i mezinárodním normám, a je oceňována pro její snadné použití a zavedení. Fáze plánování se skládá z identifikace zdravotních a bezpečnostních rizik a hrozeb, s tím spojených požadavků právních předpisů a vypracování programu ke snížení rizik za pomoci pro-aktivních prostředků. Fáze provádění vyžaduje, aby organizace identifikovala odborné znalosti a kontroly pro řízení nejvýznamnějších rizik pomocí vzdělávání, odpovídající dokumentace, plánováním a řízením aktivit a potenciálních mimořádných událostí.

Kontrola požadavků zahrnuje sledování nehod, mimořádných událostí, pochybení, zlepšovacích programů, hodnocení shody s právními a jinými požadavky, interní audity a zacházení s neshodami.
Konečně, organizace potřebuje pracovat s údaji, které shromáždila revidováním výsledků auditů a dalších kontrolních mechanismů. Součástí tohoto požadavku je pravidelná kontrola managementu.
Některé z uznávaných výhod dodržování OHSAS 18001:2007 jsou:
• Pro-aktivní řízení rizik
• Soulad s právními a jinými požadavky
• podporuje obousměrnou komunikaci v organizaci
• Identifikace negativních trendů v práci souvisejících se zraněními a nemocemi
• Vytváření marketingových příležitostí
• Vylepšení pro-aktivní společenské image
• Zlepšení zaměření managementu
• Snížení nákladů / závazků
• Poskytuje jasný návod pro požadavky organizací

V roce 2018 byla norma OHSAS nahrazena normou ISO 45001:2018. Do března 2021 běží tříleté přechodové období, kdy je nutné přejít na novou normu. S úpravou vašeho systému a certifikací vám rádi pomůžeme. 

ISO 14001:2015

Systém environmentálního managementu

ISO 14001:2015 je systém environmentálního managementu, který byl vyvinut pro identifikaci, kontrolu a řízení v oblasti životního prostředí pro průmysl a obchod.

Dopady průmyslu na životní prostředí se dokumentují mnoho let a mnoho organizací již vyvinulo systémy environmentálního managementu dle vlastních specifikací, zaměřené především na dodržování právních předpisů.

BSI (Britský normalizační institut) v roce 1992 zveřejnil BS 7750 - Specifikace pro systémy environmentálního managementu. Po této iniciativě vytvořil Mezinárodní normalizační institut v roce 1996 normu ISO. Tato norma byla v prosinci 2004 revidována, především aby vyjasnila některé detaily a odstranila některé koncepční záležitosti.

Tato norma dodržuje PDCA (plánuj - dělej – kontroluj – jednej) proces neustálého zlepšování využívaný mnoha britskými, evropskými a mezinárodními normami a je oceňována pro své snadné využití a zavádění.     

Fáze plánování se skládá z identifikace environmentálních a právních přínosů a vypracování programu na snížení negativních vlivů v souladu s požadavky právních předpisů.

Fáze provádění vyžaduje, aby organizace zavedla expertízy a kontroly pro řízení nejvýznamnějších environmentálních rizik.

Kontrola požadavků zahrnuje sledování zlepšení, hodnocení shody s právními a jinými požadavky, interní audit a řízení neshod. Organizace pak jedná na základě údajů získaných vyhodnocením výsledků auditů a dalších kontrolních mechanismů. Součástí tohoto požadavku je i pravidelné přezkoumání managementem.

Některé z výhod, které dodržování ISO 14001:2015 přináší:

• Ochrana životního prostředí
• Vytváření marketingových příležitostí
• Možnosti nových produktů a služeb
• Vylepšená pro-aktivní image ve společnosti
• Prokázání souladu s požadavky právních předpisů
• Zlepšení zaměření managementu
• Snížení nákladů / závazků
• Poskytuje jasný návod pro požadavky organizací

 

V roce 2015 byla starší verze nahrazena ISO 14001:2015.

 

ISO 9001:2015

Systém managementu kvality

ISO 9001:2015 se z původně britského standardu zaváděného v průmyslových podnicích postupně stala celosvětově nejrozšířenější všeobecně respektovanou normou. Mnoho let úprav a revizí z ní vytvořilo dnešní takřka univerzální standard, který může být zaveden ve velkých stejně jako v těch nejmenších společnostech, bez ohledu na předmět jejich činnosti. V této vysoké aplikovatelnosti spočívá její největší význam, protože tak umožňuje srovnání na základě jasně dané sumy parametrů, k jejichž dosažení je třeba kdekoliv na světe učinit podobná opatření. Stručně lze systém managementu kvality (SMK) shrnout v osmi bodech:

 • Zaměření na zákazníka
 • Zodpovědnost vedení
 • Účinné zapojení všech osob
 • Procesní přístup
 • Systémově chápané řízení
 • Neustálé průběžné zlepšování
 • Věcný přístup k rozhodování
 • Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

Dnes je ISO 9001 ustáleným rámcem pro systémový přístup k řízení firemních procesů a jako takový je stále častěji využíván ke snazší orientaci mezi aktéry vstupujícími na trh. To se projevuje například zvyšujícím se výskytem požadavků na plnění normy při nejrůznějších výběrových řízeních. Pro samotné společnosti, které zavedou SMK je tak okamžitým přínosem posílení konkurenceschopnosti. Mezi dlouhodobé výhody pak namátkou patří:

 • možnost vstoupit na nové trhy
 • snižování nákladů
 • zvýšení kvality produktů či poskytovaných služeb
 • účinnější kontrola a usměrňování firemních procesů
 • lepší dokumentace procesů
 • zaměstnanci získají širší povědomí o kvalitě
 • snížení počtu nutných oprav a změn
 • zlepšení pracovních výsledků

Zavedením SMK ve Vaší společnosti dáváte najevo zodpovědný přístup, který lépe něž cokoli jiného posílí Vaši důvěryhodnost, která je bezpochyby nejlepším způsobem, jak se odlišit od konkurence.

 

V roce 2015 byla představena nová, upravená verze. Přechod na ní je možný do 15. září 2018, poté nebude ISO 9001:2008 existovat a bude plně nahrazeno ISO 9001:2015.  

 

Co je ISO 14001?

8. června 2009, 11.36 - ISO 14001:2004 je systém environmentálního managementu, který byl vyvinut pro identifikaci, kontrolu a řízení v oblasti životního prostředí pro průmysl a obchod.

Více Poslat článek Diskuse (0) Autor: Vladimíra Žďárská Přečteno: 17631x